Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR. Η Alpha Bank, με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει τον νέο Κανονισμό για την επεξεργασία τους και σας ενημερώνει αναλυτικά, εδώ

Επιπρόσθετα, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα επικοινωνούμε μαζί σας, στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών, δηλώνοντας την επιλογή σας, πιο κάτω.

Μπορείτε να μας εμπιστευθείτε

Η Alpha Bank συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αλλά και την ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Διαχειριζόμαστε αυτά τα στοιχεία με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και δεν τα μεταφέρουμε ή μοιραζόμαστε με τρίτους χωρίς την άδειά σας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία που βοηθούν στην επικοινωνία μας μαζί σας, την κατανόηση των αναγκών σας και την εξατομικευμένη εξυπηρέτησή σας.

Για όλους τους Πελάτες μας:

 • Προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία σας, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, εθνικότητα.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail, σταθερό και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον και κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των προσφερόμενων ή παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών:

 • Στοιχεία για την οικονομική, περιουσιακή και οικογενειακή κατάστασή σας, όπως επάγγελμα, αποδοχές, εκκαθαριστικό σημείωμα ή άλλα φορολογικά / εισοδηματικά στοιχεία (πχ φορολογικά έντυπα Ε1 και Ε9), εξαρτώμενα μέλη.
 • Στοιχεία από τυχόν αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεών σας, όπως ακάλυπτες επιταγές, εκκρεμείς οφειλές σε δάνεια και πιστωτικές κάρτες, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγιάνσεως και πτωχεύσεως.
 • Στοιχεία που αφορούν στην πιστοληπτική ικανότητά σας, όπως οφειλές δανείων και πιστωτικών καρτών.
 • Δεδομένα πιστωτικής βαθμολογήσεως (credit profiling-credit scoring).
 • Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (marketing profiling).
 • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση και τις συμβάσεις προϊόντων της Alpha Bank που έχετε.
 • Δεδομένα για τις γνώσεις και την εμπειρία σας στον επενδυτικό τομέα ή στον τομέα των ασφαλίσεων, τη χρηματοοικονομική σας κατάσταση, το επίπεδο ανοχής σας στον κίνδυνο και τους επενδυτικούς στόχους σας.
 • Δεδομένα από πληρωμές που εκτελείτε και σχετικές υπηρεσίες.
 • Στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, όπως ip address ή στοιχεία αναγνωρίσεως θέσεως, καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και την δημιουργία προφίλ Πελάτη.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεδομένα υγείας που αφορούν εσάς ή/και εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς σας.
 • Στοιχεία από τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις σας με το Τηλεφωνικό μας Κέντρο, οι οποίες καταγράφονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου.

Σας ενημερώνουμε για όσα σας ενδιαφέρουν

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας από διάφορες πηγές με τη συγκατάθεσή σας και πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνοπτικά, τα δεδομένα μπορεί να προέρχονται από πληροφορίες που εσείς επιλέγετε να μοιρασθείτε μαζί μας, από συμβάσεις και χρήση προϊόντων της Alpha Bank όπως επίσης από δημόσιες πηγές, με τη συγκατάθεσή σας ή βάσει του νομοθετικού πλαισίου.

 • Προσωπικά /δημογραφικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας προέρχονται από στοιχεία που επιλέγετε εσείς να μοιρασθείτε μαζί μας ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές.
 • Τα δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής καταστάσεως από πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να μοιρασθείτε μαζί μας ή/και από άλλες προσβάσιμες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία και από το Σύστημα Υποθηκών-Προσημειώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
 • Στοιχεία τυχόν αθετησεως οικονομικών υποχρεώσεων, πιστοληπτικής ικανότητας και πιστωτικής βαθμολογήσεως από τα αρχεία (Συστήματα) της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., όπως και από συνεργαζόμενες με την Τράπεζα Εταιρίες Ενημερώσεως Οφειλετών του Ν. 3758/2009, δικηγορικές εταιρίες και δικηγόρους και εταιρίες διαχειρίσεως απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του Ν. 4354/2015, για σχετικές υποθέσεις που τους ανατίθενται από την Τράπεζα.
 • Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (marketing profiling) και δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση και τις συμβάσεις προϊόντων της Alpha Bank, από το Σύστημα Συγκεντρώσεως Χορηγήσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
 • Δεδομένα σχετικά με το επενδυτικό προφίλ σας, από πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να μοιρασθείτε μαζί μας.
 • Δεδομένα σχετικά με πληρωμές, από πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να μοιρασθείτε μαζί μας ή από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, μετά από άδειά σας.
 • Στοιχεία ταυτότητας, συναλλακτικής συμπεριφοράς ή θέσεως ή πλοηγήσεως στο διαδίκτυο, από συσκευές / εφαρμογές που χρησιμοποιείτε ή/και δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων social media και συνεργαζομένων με την Τράπεζα παρόχων υπηρεσιών (π.χ. Google).
 • Δεδομένα από πληρωμές που εκτελείτε και σχετικές υπηρεσίες.
 • Στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, όπως ip address ή στοιχεία αναγνωρίσεως θέσεως, καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και την δημιουργία προφίλ Πελάτη.
 • Τα δεδομένα υγείας από πληροφορίες που με δική σας πρωτοβουλία έχετε προσκομίσει.
 • Στοιχεία από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μαζί μας, η καταγραφή των οποίων πραγματοποιείται εν γνώσει σας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου

Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας με υπευθυνότητα

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που συλλέγουμε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντι στους Πελάτες μας και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, για να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα που ήδη έχετε ή νέα προϊόντα που ίσως σας ενδιαφέρουν, για να σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες και να προσαρμόζουμε τα μηνύματα επικοινωνίας που λαμβάνετε στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας πραγματοποιείται για:

 • Την ταυτοποίηση σας και την επικοινωνία μας μαζί σας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας απέναντί σας σε σχέση με προϊόντα της Τραπέζης που έχετε ήδη ή για τα οποία έχετε υποβάλει αίτηση.
 • Στην περίπτωση αιτήσεώς σας για δάνειο ή άλλο πιστωτικό προϊόν,
  • για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που είτε καλείται να αναλάβει η Τράπεζα, είτε έχει ήδη αναλάβει,
  • για την παρακολούθηση της εξελίξεως της σχετικής συμβάσεως και οφειλής,
  • για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθετήσεως υποχρεώσεων,
  • για την επιδίωξη εισπράξεως τυχόν οφειλών και
  • για τη διαχείριση απαιτήσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις.
 • Τη σύνταξη και εκτέλεση συμβάσεων μαζί σας και γενικά την ομαλή λειτουργία και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς.
 • Την ορθή αξιολόγηση αιτημάτων σας προς την Τράπεζα (όπως, πχ για ρύθμιση οφειλών).
 • Την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας, και την αποτροπή της απάτης κατά της Τραπέζης ή Πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξεως.
 • Τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.
 • Την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Τράπεζας και την προστασία του συναλλακτικού κοινού, όπως πχ, τη διασφάλιση διαδικασιών ασφαλείας, την πρόληψη εγκλημάτων, τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς (περιστατικά απάτης κοκ).
 • Την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας, τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά τους, όπως και για να κατανοήσουμε το βαθμό ικανοποιήσεώς σας από την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες μας. Επίσης, για να κατανοήσουμε επιθυμίες και ανάγκες σας για το σκοπό της εξυπηρετήσεως εννόμου συμφέροντος της Τραπέζης.
 • Την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Τραπέζης ή/και συνεργαζόμενων εταιριών προς υπάρχοντες και δυνητικούς Πελάτες κατόπιν ρητής συγκαταθέσεώς τους.
Επωνυμία:
Διακριτικός Τίτλος:
Διεύθυνση Έδρας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
ALPHA BANK A.E.
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οδός Σταδίου αρ. 40, 102 52 Αθήνα
+30 210 326 0000

ALPHA BANK A.E.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Email:
Οδός Πανεπιστημίου 43, 105 64
Αθήνα
+30 210 326 6953
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να:
- απευθυνθείτε στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, συμπληρώνοντας το έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων
- επικοινωνήσετε με τον τηλεφωνικό αριθμό 210 326 0000
- επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr, συμπληρώνοντας το έντυπο επικοινωνίας
- αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση SpecializedCustomerServicesUnit@alpha.gr ή το έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων με φυσική αλληλογραφία προς


Alpha Bank

Διεύθυνση Εξυπηρετήσεως Πελατών
Διαχείριση Ειδικών Υποθέσεων Πελατών
Σοφοκλέους 11, 105 59 ΑΘΗΝΑ